ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.friendshipmart.com ของเรา ลูกค้ากรุณาอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ” อย่างละเอียด เนื่องจากการเข้าสู่ระบบหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าท่านได้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว โดยทางบริษัท เฟรนด์ชิพ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (บริษัทฯ, เฟรนด์ชิพ, ร้าน, เรา, ของเรา) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้บางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ให้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ และลูกค้าจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ใช้บริการแล้ว
ความถูกต้องของข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการฉบับนี้
เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น อาจมีความไม่ถูกต้องบางประการที่เกิดขึ้น เช่น รายละเอียดของสินค้า การกำหนดราคา โปรโมชั่น ค่าจัดส่งสินค้า และสถานะของสินค้า เป็นต้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน และถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองที่จะต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลสินค้า จำนวน และราคา
1. ภาพประกอบสินค้าที่แสดงบนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณอาจมีรายละเอียดต่างไปจากตัวจริงของสินค้าตามค่าการแสดงผล
2. ผู้ผลิตสินค้าบางรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างเดียวกันแน่นอน
3. การกำหนดราคาหรือการจัดโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯเท่านั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกให้บริการ หากปรากฎว่าการเปลี่ยนแปลงราคาสูงกว่าราคาตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือมีการยกเลิกสินค้าหรือโปรโมชั่น ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อตัดสินใจว่าจะยืนยันหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นนี้ หากลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อดังกล่าว บริษัทฯสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า หรือหากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวตามนโยบายการคืนเงินของทางบริษัทฯ และในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ จะถือเป็นคำสั่งซื้อซึ่งถูกยกเลิกเนื่องจากระบุราคาผิดพลาด หรือมีการยกเลิกสินค้า หรือยกเลิกโปรโมชั่น
4. ในบางกรณีหรือช่วงที่สินค้าขาดแคลน บริษัทฯอาจจำกัดสิทธิในการซื้อสินค้าบางประเภทต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ เช่น น้ำตาล, น้ำมัน, น้ำดื่ม เป็นต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการสั่งซื้อ หรือขอเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่ง หรือยกเลิกออเดอร์ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้นๆ จะมีเพียงพอสำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยทั่วถึงกัน ซึ่งในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆไป
พื้นที่จัดส่ง ค่าบริการและการจัดส่งสินค้า
บริษัทฯจะจัดส่งเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์จำกัดน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ ในการจัดส่งต่อครั้งไม่เกิน 20.00kg (ค่าจัดส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) อย่างไรก็ตามหากท่านมีคำสั่งซื้อในปริมาณมาก กรุณาติดต่อเราโดยตรงเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่โทร : 038 723 513-5 / 063-189-9882 , อีเมล : info@friendshipmart.com , คลิกติดต่อเรา
หลังจากลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว บริษัทฯจะทำการส่งสินค้าให้ในวันถัดไป ระยะเวลาในการจัดส่งแต่ละพื้นที่โดยประมาณ กรุงเทพฯและปริมณฑล 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-7 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขึ้นอยู่กับขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกล ระยะเวลาในการจัดส่งอาจนานกว่าที่ระบุไว้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องจากการส่งสินค้าที่ล่าช้าจากวันเวลาที่คาดการณ์ไว้
เฉพาะพื้นที่เขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หากต้องการรับสินค้าภายในวันที่สั่งซื้อ จะต้องทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าและบริการภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว ซึ่งอาจทำการจัดส่งโดยบริษัทฯหรือใช้บริการจัดส่งรายอื่น ตามแต่บริษัทฯเห็นสมควร
     กรณีสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) มีน้ำหนักรวม 0.01kg – 10.00kg คิดค่าบริการ 80บาทต่อครั้ง
     กรณีสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) มีน้ำหนักรวม 10.01kg – 20.00kg คิดค่าบริการ 120บาทต่อครั้ง
1. พนักงานของเราจะโทรศัพท์แจ้งการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบล่วงหน้า โปรดแน่ใจว่ารายละเอียด ที่อยู่ในการจัดส่งและหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้องชัดเจน แต่หากท่านไม่สะดวกรับสินค้าในเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งขอเลื่อนวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ที่โทร : 038 723 513-5 / 063-189-9882 , อีเมล : info@friendshipmart.com , คลิกติดต่อเรา
2. เมื่อถึงสถานที่จัดส่ง หากยังไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้ บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งเจ้าถัดไปก่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งลูกค้าท่านอื่น
3. หากลูกค้าไม่สะดวกรอรับสินค้าที่สถานที่จัดส่งได้ บริษัทสามารถจัดวางสินค้าไว้ตามสถานที่ที่ลูกค้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่จัดส่งของเรา ซึ่งในส่วนนี้จะถือว่าสินค้าอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของลูกค้าแล้ว บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้
4. หากบริษัทฯเลือกใช้บริการขนส่งอื่นๆ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
การชำระเงิน
ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้สามรูปแบบ ได้แก่
1. โอนผ่านธนาคาร หรือชำระด้วย Mobile Banking
2. โอนผ่าน Kasikorn Payment Gateway
3. ชำระผ่าน QR code
หลังจากแจ้งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากลูกค้าในกรณีที่การชำระเงินไม่พอตามราคาจริง และจะคืนเงินส่วนที่เกินจากราคาสินค้าตามนโยบายการคืนเงิน
หากลูกค้าท่านใดต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการสั่งซื้อ และระบุเลขที่ผู้เสียภาษี + รายละเอียดชื่อที่อยู่ในการออกให้ด้วยค่ะ
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ค่ะ
กรณีได้รับสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนตามคำสั่งซื้อ
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับว่าตรงกับคำสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบโดยทันทีภายในวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุด ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการให้บริษัทฯทำการจัดส่งสินค้าทดแทนหรือคืนเงินให้แก่ท่าน
กรณีที่ไม่ได้รับสินค้า
บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อ ทั้งนี้
1. กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เราจะดำเนินการแก้ไขโดยการจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้ง
2. กรณีที่ลูกค้าลงรายละเอียดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่จัดส่งไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ แล้วสินค้าถูกตีกลับมาที่ร้าน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และถ้าต้องมีการจัดส่งใหม่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งอีกครั้ง
การแจ้งเคลมสินค้า กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย
บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามหากเกิดข้อผิดพลาดทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เกิดจากทางบริษัทฯโดยตรงเท่านั้น โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม รวมทั้งไม่ได้ถูกใช้งานใดๆ ทางบริษัทฯยินดีรับเปลี่ยนสินค้าที่เกิดความเสียหายดังกล่าวนี้ ทั้งนี้
1. ก่อนเปิดสินค้า รบกวนถ่ายวิดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งเคลมสินค้า
2. ต้องมีหลักฐานการชำระเงิน และเลขที่คำสั่งซื้อ
3. การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า จะต้องแจ้งทันทีที่ได้รับสินค้าและต้องทำภายในไม่เกิน 7 วัน โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว หากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
4. สินค้าบางประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ เช่น สินค้าโปรโมชั่น, ลดราคา, อาหารสด อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง ลูกค้ากรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการจัดส่งด้วยทุกครั้ง เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย ระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การยกเลิกคำสั่งซื้อ
1. หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเราที่โทร : 038 723 513-5 / 063-189-9882 , อีเมล : info@friendshipmart.com หรือคลิกติดต่อเรา เราจะดำเนินการแก้ไขคำขอของท่านอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง
2. คำสั่งซื้อของคุณอาจถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีสินค้าคงคลังเหลืออยู่ บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบอย่างเร่งด่วน หากมีการชำระค่าสินค้านั้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะคืนเงินให้กับคุณเต็มจำนวน และบริษัทฯไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆต่อการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ
3. หลังยืนยันคำสั่งซื้อ หากลูกค้าไม่ทำการชำระเงินภายใน 3 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้
4. หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ทั้งลูกค้าและบริษัทฯสามารถตกลงยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบจดหมาย หรืออีเมล หรืออื่นๆที่ยอมรับร่วมกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดใดๆ หรือความล่าช้าตามข้อตกลง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น การประท้วง การยุบกิจการ เหตุความไม่สงบ เหตุจลาจล การก่อการร้าย โรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุในการจัดส่ง เป็นต้น ยกเว้นการคืนเงินให้กับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าที่ไปแล้ว
การคืนเงิน
เมื่อเราได้รับเรื่องการขอคืนสินค้าและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่ท่าน เพื่อคืนเงินกลับเข้าไปที่บัตรเครดิตของท่าน หรือ ผ่านช่องทางการชำระอื่นๆ โดย การชำระผ่านทาง Mobile Banking ใช้เวลา 1 วันทำการ และ บัตรเครดิต ใช้เวลา 7-14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์)
ลูกค้าโปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารของท่านอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อไปที่บริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อคืนเงินดังกล่าว หากยังคงไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โทร : 038 723 513-5 / 063-189-9882 , อีเมล : info@friendshipmart.com , คลิกติดต่อเรา
การส่งเสริมการขาย
คูปองส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และสามารถใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้คูปอง 1 ใบต่อใบเสร็จเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกคูปองที่ออกให้ตามที่เห็นสมควร และไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการระงับหรือยกเลิกคูปองดังกล่าว
ช่องทางการติดต่อ
บริษัท เฟรนด์ชิพ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
20/390 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 038 723 513-5 / 063-189-9882
อีเมล : info@friendshipmart.com
Buy now