นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เฟรนด์ชิพ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆที่บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย การเปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นขอให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการนำข้อมูลลงบนเว็บไซต์
การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า หากลูกค้าสร้างบัญชีกับเรา บริษัทฯจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่/สถานที่จัดส่งสินค้า, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ และลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ โดยยืนยันว่าข้อมูลที่ให้นั้นเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง โดยบริษัทฯไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
เราจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า บริการ หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น
เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อาจเพิ่มระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้นานขึ้น
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ การเข้าถึงข้อมูลจะเป็นไปเพื่อสื่อสารมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ข่าวสาร การลดราคา รวมถึงเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่าน
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของตนได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารและกิจกรรมออนไลน์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆอันเกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของลูกค้า หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อเราโดยตรง เพื่อตรวจสอบ เปลี่ยนรหัสส่วนตัว ระงับ และ/หรือยกเลิกบัญชีดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะติดต่อขอรับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือพบว่าท่านได้ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการของเรา
ด้านการรักษาความปลอดภัย
เรามีระบบการเตือนและติดตามการทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ให้สูญหาย ถูกทำลาย เข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่สามารถรับรองได้ว่าในการใช้งานเว็บไซต์จะไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของท่าน
กรณีผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการในบางส่วนหรือทั้งหมดกับท่าน หากพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในลักษณะต่อไปนี้
1. ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือมีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย
2. โพสต์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม อนาจาร หรือผิดศีลธรรมใดๆ
3. หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือขัดกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน
4. ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ทั้งของเราและของผู้อื่น
5. คัดลอกและเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
6. การแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อทำลายหรือส่งผลเสียต่อการทำงานไปยังเว็บไซต์
หากพบว่ามีการกระทำการใดๆ ที่กระทบต่อเว็บไซต์ บริษัทฯอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นว่าเหมาะสมหรือดำเนินการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับการปฏิบัติอันไม่ถูกต้องนั้น และมีสิทธิเรียกค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ ที่สร้างความเสียหายโดยตรงต่อบริษัทฯ หรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
ติดต่อเรา
ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องแนะนำ ติชม ร้องเรียน เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เปิดเผยข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางอีเมล  หรือกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
บริษัท เฟรนด์ชิพ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
20/390 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 038 723 513-5 / 063-189-9882
อีเมล : info@friendshipmart.com
Buy now